середа, 17 жовтня 2012 р.

Виборча система України.                            

                    Балабан Ростислав Валерійович :Теорія виборчої
 системи .- К.: Либідь , 2007 .-112 с. 

У монографії викладено основи теорії та
 аналізу виборчої системи , подано історичну
ретроспективу виборчого права . Автор
здійснює порівняльний політологічний
аналіз виборчого законодавства низки
європейських країн та країн СНД .
Узагальнено електоральний досвід сучасної
України та результати парламенських
перегонів .


Богашева Н В., Ключковський Ю.Б.,
Колісецька Л.В., Еволюція виборчого
законодавства України (1989-2006 роки):
Деякі аспекти / Національний ун-т " Києво-
Могилянська академія"; Інститут виборчого
права.-К .: ПЦ   "Фоліст", 2006.-146 с.

Досліджуються  окремі аспекти еволюції
виборчого права в Україні . Для фахівців
у галузі виборчого права організаторів та
учасників виборів , керівників та активістів
політичних партій та громадських
 організацій , для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей .Бойчук Микола Андрійович. Влада і громадське суспільство:
 механізми взаємодії.-К.: Атлант ЮЕмСІ,2007.-207с.

Монографія присвячена філософсько-політологічному аналізу
 влади з метою обгрунтування її як самодостатнього соціального
інституту, до якого різною мірою мають відношення як держава
так і громадянське суспільство. Призначена для науковців,
викладачів, студентів,а також для всіх, хто займається
дослідженнями в галузі політології.


Бучин Микола Антонович. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: монографія /
Національний ун-т "Львівська політехніка".-Л.:ЛІСВ,
2009.-231с.
Пропонована робота - перша спроба комплексного наукового дослідження особливостей використання ресурсів виборчої компанії під час виборчих перегонів.
Відповідальність за порушення законодавства про вибори
/Інститут законодавства Верховної Ради України;Академія правових наук України. Київський регіональний центр/О. Л. Копиленко
(ред.),О. Л. Копиленко (підгот.).-К.:Парламенське вид-во,2006.-72с.
Розглянуті основні положення конституційно-правової, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства України про вибори народних депутатів
України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.Видання розраховане на виборців,інших учасників виборчого процесу, а також усіх, хто цікавиться прблемами виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Давидов Ренальд Констянтинович, Кравченко
 Віктор  Віталійович, Лінецький Сергій
Володимирович, Мельник Микола Іванович,
 Ставнійчук Марина Іванівна. Коментар
 Закону України " Про вибори народних
депутатів України"/ Марина Іванівна
Ставнійчук (ред.), Микола Іванович
Мельник (ред.).-К.: Аніка,2002.-384с.
Коментар розрахований на кандидатів у народні
депутати України, та їх довірених осіб,
представників політичних партій,членів виборчих комісій. Офіційних
спостерігачів,посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також інших осіб,які відповідно до
закону беруть участь у забезпеченні виборчого процесу. Може бути
корисним викладачам , студентам, а також для всіх, хто цікавиться
питанням виборів,реалізації виборчого права .
Кресіна Ірина Олексіївна, Перегуда Євген Вікторович.
Парламенські вибори в Україні: правові і політичні
проблеми/ Інститут держави і права ім.В. М. Корецького
НАН України.-К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2003.-366с.
Аналізуються основні тенденції, особливості,чинники парламентських
виборів в Україні. Всебічно охарактеризована участь політичних
партій у пердвиборних компаніях. Розкрито проблеми і перспективи
здійснення політичної реформи в Україні. Для всіх, хто
цікавиться проблемами політичного життя.
Закон України "Про вибори народних депутатів України"
/Верховна Рада Ураїни.- Офіц. вид.- К.: Парламенське
видавництво, 2004.-120с.
                                                                                                                                   
Співак Василь Іванович. Правова культура
 виборів в Україні:Теорія і практика
/ Інститут держави і права ім.В. М. Корецького
НАН України.- К.: Юридична думка, 2006.-156с.

Висвітлюються теоретичні й практичні
проблеми правової культури учасників
виборчого процесу як засобу забезпечення
реалізації виборчих прав громадян України.
Запропоновані визначення понять виборчого
процесу, виборчих документів,правової
культури учасників виборчого процесу.Визначені основні фактори
розвитку правової культури учасників виборчого процесу. Для
науковців,організаторів виборів,викладачів, студентів,керівників
 та активістів політичних партій .
                                                                                                                       
Шведа Юрій Петрович. Партії та вибори: енциклопедичний
словник / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2010.- 750с.

В енциклопедичному словнику зібрано понад 15000 термінів
і понять, які стосуються політичних виборів, виборчих
 систем, виборчого законодавства. Словник буде корисним
не лише науковцям та фахівцям, студентам та викладачам,
партійним працівникам та активістам , але усім,
 хто цікавиться політикою.